Glycolysis

GraphML   SBGN-ML  

Eicosanoid production

GraphML   SBGN-ML  

Mevalonate biosynthesis

GraphML   SBGN-ML  

Glycogen metabolism

GraphML   SBGN-ML  

Acetyl-CoA synthesis

GraphML   SBGN-ML  

cAMP hydrolysis

GraphML   SBGN-ML  

iNOS pathway

GraphML   SBGN-ML  

eNOS pathway

GraphML   SBGN-ML  

Acyl-carnitine synthesis

GraphML   SBGN-ML  

Pathway name

GraphML   SBGN-ML  

Pathway name

GraphML   SBGN-ML  

Estradiol biosynthesis

GraphML   SBGN-ML