Glycolysis

GraphML   SBGN-ML  

Eicosanoid production

GraphML   SBGN-ML  

Mevalonate biosynthesis

GraphML   SBGN-ML  

Glycogen metabolism

GraphML   SBGN-ML  


Acetyl-CoA synthesis
GraphML   SBGN-ML  
cAMP hydrolysis
GraphML   SBGN-ML  
iNOS pathway
GraphML   SBGN-ML  
eNOS pathway
GraphML   SBGN-ML  


Acyl-carnitine synthesis
GraphML   SBGN-ML  
SREBP signalling
GraphML   SBGN-ML  
Triacylglycerol hydrolysis
GraphML   SBGN-ML  
Estradiol biosynthesis
GraphML   SBGN-ML  


Phosphoinositide
GraphML   SBGN-ML  
Glutaminolysis
GraphML   SBGN-ML  
Pyrimidine biosynthesis
GraphML   SBGN-ML  
Estradiol biosynthesis
GraphML   SBGN-ML